Top 99 no extension

12. ndf.no
14. haf.no
15. nab.no
22. nso.no
35. tha.no
48. k2.no
52. dsb.no