Top 99 no extension

24. jbf.no
48. oik.no
56. mh.no
59. an.no
70. rgf.no
80. tha.no
85. 5-3.no